Gruvindustrin hotar den svenska fjällvärlden

Sverige och Finland ligger i topp hos gruvbranschen – med låga skatter och få rättsliga hinder. Nu måste regeringen stärka naturskyddet och stoppa prospektering i skyddade områden.

”Idag exploateras våra svenska fjäll och vår natur av gruvnäringen. Prospektering och gruvetablering sker inte bara i norr utan även på många andra platser i Sverige. Exempelvis hotas just nu Ojnareskogen på Gotland, ett exempel på ett extra skyddsvärt naturområde som Världsnaturfonden WWF vill öka skyddet av inom ramen för kampanjen Svenska Pärlor.

I Sverige råder väldigt gynnsamma förutsättningar för prospektering och gruvnäring. Utländska och svenska företag får prospekteringstillstånd för att söka efter malm i flera av våra mest värdefulla naturområden, där det finns mycket gammal skog och en stor mängd skyddade arter. Det har lett till en boom av riskkapitalister som vill prospektera för metaller och mineraler, inte minst i fjällen.

Tyvärr hotas de fjällnära områdena
från flera håll. De samlade effekterna av all påverkan från gruvor, vindkraft, vattenkraft, kraftledningar och annan infrastruktur riskerar att tära hårt på vår fjällvärld.

Enligt en undersökning baserad på 4 000 gruvintresserade personer världen över, utförd av Fraser Institute i Kanada, blev Finland och Sverige högst rankade i världen när det gäller ett gott investeringsklimat för nya gruvor. Anledningarna är bland annat mycket låg skatt, få lagliga rättigheter för ursprungsbefolkningar och stora malmfyndigheter. Enligt gruvindustrins intresseorganisation SweMine kommer antalet gruvor i Sverige att fördubblas till år 2030, från idag 16 till drygt 30 gruvor, vilket kommer att få konsekvenser för miljön.

När Carl von Linné besökte fjällen ansåg han att han hamnat i en helt annan del av världen än den han var van vid. Enligt en ny undersökning från WWF uppger en femtedel av Sveriges befolkning att de besökt fjällen under det senaste året. En majoritet uppger att de anser att Sverige bör skydda fjällmiljön och minska tillstånden till nya gruvor, framför att vi främjar en stark gruvnäring.

Enligt Naturvårdsverket stod gruvindustrin år 2010 för ungefär 75 procent av allt avfall i Sverige (89 av 118 miljoner ton). Det finns många risker, som exempelvis att de lagringsdammar gruvor behöver går sönder och läcker ut farligt avfall.

Prospektering och gruvetablering
sker inte bara i norr, utan även på många andra platser i Sverige. På Gotland hotas just nu Ojnareskogen av utökad kalkbrytning på 2,5 miljoner ton varje år i 25 år och ett närliggande Natura2000-område riskerar att förstöras. I Östra Vätternbranten i Jönköpings län finns planer på gruvbrytning av sällsynta jordartsmetaller inom ett nybildat biosfärsområde av FN-organisationen UNESCO. Här handlar riskerna främst om förorenat dricksvatten för över hundratusen människor. Radioaktiva ämnen som torium och uran samt kemikalier riskerar att spridas och skada människor och natur.

WWF är inte emot gruvor. Vi anser att gruvnäringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling om den bedrivs på rätt sätt, men lagstiftningen måste skärpas och det bör finnas områden där gruvor helt enkelt inte får etableras, som i Natura 2000-områden eller nationalparker.

Ofta förs det fram att jobben är viktigast, men om en gruva förstör för andra intresseutövande – vad är det då som väger tyngst och vem bestämmer det? Idag stödjer lagstiftningen gruvetablering före andra riksintressen som renskötsel, turism och naturreservat.

WWF anser att det är fel att mineralprospektering är överordnad det naturskydd som finns. Sveriges kommande regering måste:
• Ta fram ett förslag till en sammanhållen väl avvägd gruv- och mineralpolitik och se över minerallagstiftningen
• Säkerställa att prospektering och gruvdrift inte sker i skyddade områden
• Ge fjällmiljöer med höga naturvärden ett ytterligare skydd.

Fjällen är en av Europas sista vildmarker där rennäringen är en viktig del. Vilken prakt som bjuds av fjällugglor, fjällsippor, och fjällviol. Allt detta som vi dessutom kan njuta av som besökare i fjällvärlden tar vi för givet. WWF kommer att jobba för att vi ska bevara denna unika Svenska Pärla för framtiden.”

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Tom Arnbom, naturvårdsexpert, Världsnaturfonden WWF

Publicerades först i Miljöaktuellt 2014-06-25

Fast mark, rent vatten, levande kulturarv!